วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาที่2 วันที่ 30 ต.ค. 55
ตอบเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธง
วันนี้คาบที่ 3-4 สอนแทนครูพี่เลี้ยงเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.1 สอนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 1.1ข้อความคาดการณ์
คาบที่ 6 สอนนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย ชั้น ม.103เรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบที่ 7 เปิดรับสมัครกิจกรรมชุมนุม

ตารางสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
       คาบที่
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50นาที
08:20-09:10
09:10-10:00
10:00-10:50
10:50-11:40
11:40-12:20
12:20-13:10
13:10-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
15:40-16:30
คาบ 40 นาที
08:20-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:40
13:40-15:20
14:20-15:00
จันทร์

21102
ม.108
ห้อง


พักกลางวัน
21102
ม.104
ห้อง
อังคาร
21102
ม.103
ห้อง
กิจกรรมชุมนุมพุธ
21102
ม.104
ห้อง

21102
ม.108
ห้อง

21102
ม.103
ห้อง


ลส/นน

พฤหัสบดี


ประชุมกลุ่มสาระ
21102
ม.104
ห้อง

ศุกร์
โฮมรูม


21102
ม.108
ห้อง


21102
ม.103
ห้องวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


  สัปดาห์ที่ 16 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่พัทลุงกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  สัปดาห์ที่ 15 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น จัดของเพื่อไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่พัทลุงกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  สัปดาห์ที่ 13 สอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น   วันแม่แห่งชาติมีการตักบาตรตอนเช้า 

  สัปดาห์ที่ 7 สอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น ตอนเช้ามีการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
สัปดาห์ที่ 9 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น ซ้อมเชียร์เพื่อแข่งกีฬาอำเภอ