วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่31ต.ค.55
วันนี้ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยดี
การเรียนการสอนวันนี้งานสอนที่ได้รับมอบหมายนักเรียนชั้น ม.1
คาบ 1 สอนม.104 สอนเรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบ 3สอนม. 108 สอนเรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบ 6 สอนม.103 สอนเรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
คาบ 9 สอนกิจกรรมลูกเสือนักเรียนชั้นม.2

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาที่2 วันที่ 30 ต.ค. 55
ตอบเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธง
วันนี้คาบที่ 3-4 สอนแทนครูพี่เลี้ยงเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นม.1 สอนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 1.1ข้อความคาดการณ์
คาบที่ 6 สอนนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย ชั้น ม.103เรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบที่ 7 เปิดรับสมัครกิจกรรมชุมนุม

ตารางสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
       คาบที่
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50นาที
08:20-09:10
09:10-10:00
10:00-10:50
10:50-11:40
11:40-12:20
12:20-13:10
13:10-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
15:40-16:30
คาบ 40 นาที
08:20-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:40
13:40-15:20
14:20-15:00
จันทร์

21102
ม.108
ห้อง


พักกลางวัน
21102
ม.104
ห้อง
อังคาร
21102
ม.103
ห้อง
กิจกรรมชุมนุมพุธ
21102
ม.104
ห้อง

21102
ม.108
ห้อง

21102
ม.103
ห้อง


ลส/นน

พฤหัสบดี


ประชุมกลุ่มสาระ
21102
ม.104
ห้อง

ศุกร์
โฮมรูม


21102
ม.108
ห้อง


21102
ม.103
ห้องวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


  สัปดาห์ที่ 16 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่พัทลุงกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  สัปดาห์ที่ 15 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น จัดของเพื่อไปจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่พัทลุงกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  สัปดาห์ที่ 13 สอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น   วันแม่แห่งชาติมีการตักบาตรตอนเช้า 

  สัปดาห์ที่ 7 สอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น ตอนเช้ามีการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
สัปดาห์ที่ 9 สอนนักเรียนในชั้นม.  ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น ซ้อมเชียร์เพื่อแข่งกีฬาอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     สัปดาห์ที่ 5 สอนนักเรียนในชั้นม. ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น และได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตามที่โรงเรียนมอบหมาย


สัปดาห์ที่ 4ได้เตรียมตัวสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น    เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

     สัปดาห์ที่ 3ได้เตรียมตัวสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น    เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ
สัปดาห์ที่ 2  เตรียมแผนการสอนส่งแผนครูพี่เลี้ยง  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม. 1/4  ร่วมกับอาจารย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาของโรงเรียน 


           

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 1 ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะครู  และบุคลากรภายในโรงเรียน  และได้เข้าพบนักเรียนในห้องที่สอน ซึ่งในคาบแรกนี้ก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนและได้มีการตั้งกฎกติกาก่อนเรียน  และได้ลงทะเบียนหนังสือสำหรับแจกนักเรียนเพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
       คาบที่
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50นาที
08:20-09:10
09:10-10:00
10:00-10:50
10:50-11:40
11:40-12:20
12:20-13:10
13:10-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
15:40-16:30
คาบ 40 นาที
08:20-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:40
13:40-15:20
14:20-15:00
จันทร์
 11101
ม.104

ค11101
.103พักกลางวัน

อังคาร
ค 11101
ม.108
11101
ม.103

พุธ
11101
ม.104


11101
ม.108พฤหัสบดี


ค 11101
ม.103

ค 11101
ม.104

ศุกร์
ค 11101
ม.108