วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     สัปดาห์ที่ 5 สอนนักเรียนในชั้นม. ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรรับนักเรียนตอนเช้าในวันพุธ พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น  ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น และได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตามที่โรงเรียนมอบหมาย


สัปดาห์ที่ 4ได้เตรียมตัวสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น    เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

     สัปดาห์ที่ 3ได้เตรียมตัวสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า พบกับนักเรียนชั้น ม. 1/4  ทุกวันตอนเย็น    เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ
สัปดาห์ที่ 2  เตรียมแผนการสอนส่งแผนครูพี่เลี้ยง  อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม. 1/4  ร่วมกับอาจารย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาของโรงเรียน 


           

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 1 ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะครู  และบุคลากรภายในโรงเรียน  และได้เข้าพบนักเรียนในห้องที่สอน ซึ่งในคาบแรกนี้ก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนและได้มีการตั้งกฎกติกาก่อนเรียน  และได้ลงทะเบียนหนังสือสำหรับแจกนักเรียนเพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน