วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


วันที่31ต.ค.55
วันนี้ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยดี
การเรียนการสอนวันนี้งานสอนที่ได้รับมอบหมายนักเรียนชั้น ม.1
คาบ 1 สอนม.104 สอนเรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบ 3สอนม. 108 สอนเรื่อง ความรู้พื้นฐานทศนิยม
คาบ 6 สอนม.103 สอนเรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
คาบ 9 สอนกิจกรรมลูกเสือนักเรียนชั้นม.2