วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
       คาบที่
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50นาที
08:20-09:10
09:10-10:00
10:00-10:50
10:50-11:40
11:40-12:20
12:20-13:10
13:10-14:00
14:00-14:50
14:50-15:40
15:40-16:30
คาบ 40 นาที
08:20-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:40
13:40-15:20
14:20-15:00
จันทร์
 11101
ม.104

ค11101
.103พักกลางวัน

อังคาร
ค 11101
ม.108
11101
ม.103

พุธ
11101
ม.104


11101
ม.108พฤหัสบดี


ค 11101
ม.103

ค 11101
ม.104

ศุกร์
ค 11101
ม.108